请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

佛教论坛mn_forum

 找回密码
 注册

一键登录:

QQ登录

只需一步,快速开始

总共3390条微博

动态记录

查看: 449|回复: 3

白话楞伽经与耳根圆通章对照学习体悟 [复制链接]

Rank: 1

传经送宝 发表于 2017-2-10 11:20:04 |显示全部楼层
     楞伽经译文 

现证品第四

     其时,大慧菩萨又对佛说:世尊,请为我等说一切声闻、缘觉入灭次第相续相,令我及诸大菩萨了达此相后,于心、心所法俱亡之灭尽定,心无所迷惑,不堕于二乘及诸外道之中。

 佛说:好好听着,我当为你解说。大慧,大菩萨至于六地、以及声闻、缘觉断三界烦恼生死,皆能人于灭尽定,七地菩萨不同于二乘,念念恒入,无有间断。二乘有烦恼生死可断,堕于能取、所取,不得诸法无差别相,以觉诸法种种异相入于灭尽定,所以不能念念恒入。

 大慧,八地菩萨无出入相,恒在三昧,同于声闻、缘觉诸心识灭,证于涅盘。自初地至六地菩萨,虽未尽灭诸心识,但已正观三界,一切唯心,离我、我所,不见外法。凡愚不觉,无始以来过恶虚伪习气所熏,于自心变现能取、所取之相,故起执着。

 大慧,八地菩萨所得三昧,同诸声闻、缘觉之涅盘,因诸佛之加持,不入于涅盘,若无诸佛加持,便不能化度一切众生,不能达于如来之地,亦即断绝如来种性。所以,如来为其示现无量难思议功德,使八地菩萨不生入涅盘想。声闻、缘觉耽着三昧之乐,所以于中生涅盘想。大慧,七地菩萨,善观心识,断我、我所诸妄想分别,见法无我,了达诸法之生灭、自共相,于法、义、辞、辩说融通无碍,于三昧门而得自在,渐入诸地具足菩萨菩提分。

 大慧,我恐诸菩萨不善了知诸法自相、共相,不知诸地相续次第,堕于外道诸恶见中,所以才这么说。大慧,至实而论,并无有法或生或灭,也无菩萨诸地、三界往来,一切都是自心所见,而诸愚痴凡夫不能了知,因其不知,我及诸佛才作此方便说。大慧,声闻、缘觉至第八地,耽着于无生三昧,为其所醉,未能善了诸法唯心所见,为自、共相习气所熏,计着人、我二无我,生涅盘想,不见诸法本来寂灭。大慧,大菩萨虽达无生三昧乐境,本愿大悲,为化度一切众生,不入于涅盘,但非不起佛法正因,惟随于智慧如实修行,远离能取、所取境界,了达诸法唯是心现,于一切法不生分别,不执着于心识及心识外种种性相,如是入于如来自觉圣智所证境界。

 大慧,譬如人于梦中渡河,渡至河中便醒过来,发现身边并没有水,其时便想,刚才梦中所见是真?是妄?这实际上只是无始见闻觉知熏习不断,故堕有、无之念,只是心意识妄想显现而已。大慧,大菩萨也是这样,从初地到七地乃至第八地,得无分别见,了达一切诸法如梦、如幻,离能取、所取,了知心、心所广大力用,勤修佛法,末证令证,离诸心识分别妄想,悟诸法不生、不灭之理。这是菩萨所得涅盘,非坏灭也。大慧,第一义中言思路绝,既无十地对治,亦无次第相续,唯自觉智所证相应,此则名为寂灭。


  【观世音菩萨耳根圆通章】:我于彼佛,发菩提心。彼佛教我从闻思修,入三摩地。初于闻中,入流亡所。所入既寂,动静二相了然不生。如是渐增,闻所闻尽。尽闻不住,觉所觉空。空觉极圆,空所空灭。生灭既灭,寂灭现前。忽然超越世出世间,十方圆明,获二殊胜。

Rank: 1

续传经送宝 发表于 2017-11-28 17:01:01 |显示全部楼层
        下面以【楞伽经译文现证品第四】和【观世音菩萨耳根圆通章】与以下这段经文进行详细对照学习,进一步理解经文的内容:

摩诃般若波罗蜜经卷第二十二
六度相摄品第六十八(节选)

“世尊,云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜取禅那波罗蜜?”
 佛言:“菩萨住般若波罗蜜除诸佛三昧,入余一切三昧若声闻三昧、若辟支佛三昧、若菩萨三昧皆行皆入。
 “是菩萨住诸三昧,逆顺出入八背舍。何等八?内有色相外观色,是初背舍;内无色相外观色,二背舍;净背舍身作证,三背舍;过一切色相,灭有对相,不念种种相故,入无量虚空处,四背舍;过一切虚空处,入无边识处,五背舍;过一切识处,入无所有处,六背舍;过一切无所有处,入非有想非无想处,七背舍;过一切非有想非无想处,入灭受想处,八背舍。于是八背舍,逆顺出入九次第定。何等九?离诸欲,离诸恶不善法,有觉有观,离生喜乐,入初禅乃至过非有想非无想处,入灭受想定,是名九次第定逆顺出入。
 “是菩萨依八背舍、九次第定,入师子奋迅三昧。云何名师子奋迅三昧?须菩提,菩萨离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,入初禅乃至入灭受想定,从灭受想定起,还入非有想非无想处,非有想非无想处起,乃至还入初禅。
 “是菩萨依师子奋迅三昧,入超越三昧。云何为超越三昧?须菩提,菩萨离欲,离诸恶不善法,有觉有观,离生喜乐入初禅,从初禅起乃至入非有想非无想处,非有想非无想处起,入灭受想定,灭受想定起还入初禅,从初禅起入灭受想定,灭受想定起入二禅,二禅起入灭受想定,灭受想定起入三禅,三禅起入灭受想定,灭受想定起入四禅,四禅起入灭受想定,灭受想定起入空处,空处起入灭受想定,灭受想定起入识处,识处起入灭受想定,灭受想定起入无所有处,无所有处起入灭受想定,灭受想定起入非有想非无想处,非有想非无想处起入灭受想定,灭受想定起入散心中,散心中起入灭受想定,灭受想定起还入散心中,散心中起入非有想非无想处,非有想非无想处起还住散心中,散心中起入无所有处,无所有处起住散心中,散心中起入识处,识处起住散心中,散心中起入空处,空处起住散心中,散心中起入第四禅中,第四禅中起住散心中,散心中起入第三禅中,第三禅中起住散心中,散心中起入第二禅中,第二禅中起住散心中,散心中起入初禅中,初禅中起住散心中。
 “是菩萨摩诃萨住超越三昧,得诸法等相,是为菩萨住般若波罗蜜取禅那波罗蜜。”

Rank: 1

续传经送宝 发表于 2017-11-28 17:02:01 |显示全部楼层
       【楞伽经译文现证品第四】: 其时,大慧菩萨又对佛说:世尊,请为我等说一切声闻、缘觉入灭次第相续相,令我及诸大菩萨了达此相后,于心、心所法俱亡之灭尽定,心无所迷惑,不堕于二乘及诸外道之中。
        佛说:好好听着,我当为你解说。大慧,大菩萨至于六地、以及声闻、缘觉断三界烦恼生死,皆能人于灭尽定,

        摩诃般若波罗蜜经: 是菩萨住诸三昧,逆顺出入八背舍。何等八?内有色相外观色,是初背舍;内无色相外观色,二背舍;净背舍身作证,三背舍;过一切色相,灭有对相,不念种种相故,入无量虚空处,四背舍;过一切虚空处,入无边识处,五背舍;过一切识处,入无所有处,六背舍;过一切无所有处,入非有想非无想处,七背舍;过一切非有想非无想处,入灭受想处,八背舍。于是八背舍,逆顺出入九次第定。何等九?离诸欲,离诸恶不善法,有觉有观,离生喜乐,入初禅乃至过非有想非无想处,入灭受想定,是名九次第定逆顺出入。

       智者大师(法界次第初门卷中):九次第定 若入禅时。深心智慧深利。能从一禅入一禅。心心相续。无异念间。

       耳根圆通章:初于闻中,入流亡所,所入既寂,动静二相,了然不生。
宣化上人浅释:
【初于闻中】:最初是由耳根闻性中,下手来修,以耳根为所入之妙门。这“闻中”二个字,要特别注意。不是肉耳之中,不是耳识之中,亦不是意识之中;而是不生不灭的闻性,亦即如来藏性之中。

    【入流亡所】:入流是入流照自性,不向外驰求,心光时常内注。出流是攀缘外尘。攀缘外面声尘,便是生死轮回结缚。不要跟声尘跑,而是收拾身心,回光返照,反闻闻自性,入圣人之法性流。忘却外边声尘,没有动相,就解除第一个动尘之结,叫做入流亡所。亡即解脱,所是声尘。

    【所入既寂,动静二相了然不生】:既亡动尘,还要再反闻入流,不能住于静境,因静境是色阴区域。直到动静二境都不生,才能达到所入既寂。这时第二个静结亦解了。声尘完全寂灭,动静二相都了然不再生,就破了色阴。

     摩诃般若波罗蜜经: 是菩萨依八背舍、九次第定,入师子奋迅三昧。云何名师子奋迅三昧?须菩提,菩萨离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,入初禅乃至入灭受想定,从灭受想定起,还入非有想非无想处,非有想非无想处起,乃至还入初禅。

     智者大师(法界次第初门卷中): 菩萨依九次第定。入师子奋迅三昧。 一则奋除障定细微无知之惑。二能入出捷疾无间。

     观世音菩萨耳根圆通章:如是渐增,闻所闻尽,
宣化上人浅释:
【如是渐增。闻所闻尽】:根结既解,渐次再修,增加定力,则能闻之根,亦随所闻而俱尽,没有能受和所受,解去第三个根结,同时亦破了前五识的受阴。

Rank: 1

续传经送宝 发表于 2017-11-28 17:03:25 |显示全部楼层
      【楞伽经译文现证品第四】:七地菩萨不同于二乘,念念恒入,无有间断。

       摩诃般若波罗蜜经:  “是菩萨依师子奋迅三昧,入超越三昧。云何为超越三昧?须菩提,菩萨离欲,离诸恶不善法,有觉有观,离生喜乐入初禅,从初禅起乃至入非有想非无想处,非有想非无想处起,入灭受想定,灭受想定起还入初禅,从初禅起入灭受想定,灭受想定起入二禅,二禅起入灭受想定,灭受想定起入三禅,三禅起入灭受想定,灭受想定起入四禅,四禅起入灭受想定,灭受想定起入空处,空处起入灭受想定,灭受想定起入识处,识处起入灭受想定,灭受想定起入无所有处,无所有处起入灭受想定,灭受想定起入非有想非无想处,非有想非无想处起入灭受想定,

    耳根圆通章:【尽闻不住。觉所觉空】
宣化上人浅释:
   【尽闻不住。觉所觉空】:能闻和所闻既消尽,还有知觉,还有我相,故要再修,至应无所住而生其心。达到知亦不知,觉亦不觉,觉所觉空的时候,就解除第四个觉结。这时能觉和所觉都没有,就全无执著,亦破了第六意识的想阴。


    【楞伽经译文现证品第四】:大慧,八地菩萨无出入相,恒在三昧,同于声闻、缘觉诸心识灭,证于涅盘。

     摩诃般若波罗蜜经:灭受想定起入散心中,散心中起入灭受想定,

     耳根圆通章:【空觉极圆。空所空灭】
宣化上人浅释:【空觉极圆。空所空灭】:能觉与所觉既空,还要再修,参究空何所依,至到觉空极圆的时候,能空与所空都消除净尽,就解开第五个空觉,同时亦破第七识行阴。

    【楞伽经译文现证品第四】:大慧,第一义中言思路绝,既无十地对治,亦无次第相续,唯自觉智所证相应,此则名为寂灭。

      摩诃般若波罗蜜经:灭受想定起还入散心中,散心中起入非有想非无想处,非有想非无想处起还住散心中,散心中起入无所有处,无所有处起住散心中,散心中起入识处,识处起住散心中,散心中起入空处,空处起住散心中,散心中起入第四禅中,第四禅中起住散心中,散心中起入第三禅中,第三禅中起住散心中,散心中起入第二禅中,第二禅中起住散心中,散心中起入初禅中,初禅中起住散心中。
     “是菩萨摩诃萨住超越三昧,得诸法等相,是为菩萨住般若波罗蜜取禅那波罗蜜。”

     耳根圆通章:【生灭既灭,寂灭现前】
宣化上人浅释:
【生灭既灭,寂灭现前】:能空与所空都灭,还有个灭字。有灭就有生,故要再修,直到生相和灭相都消尽,才解除第六个灭结。同时亦破第八识阿赖耶识的识阴。生灭二字,总指诸结,因动灭静生,静灭根生。根灭觉生,觉灭空生,空灭灭生,六结就是生灭法。灭相最难解,要灭相全消,才能达到不生不灭,才能亲见本来面目。现在六结尽解,五阴全破,妄尽真露,就是生灭既灭,寂灭现前,得证圆通了。

      智者大师(法界次第初门卷中):菩萨依师子奋迅三昧。入超越三昧。所以名超越者。能超过诸地。自在入出。故名超越。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

佛学在线超级群03群 481023578 佛学在线网聊天室 67350745 佛学在线佛教论坛3群 173370513 佛学在线佛教论坛2群 475189720

佛学在线经书流通3群 275862644 佛学在线经书流通2群 475119987 佛学在线经书印赠 195412751 佛学在线法物流通2群 646828112

专修专弘净土宗群 64885301 专修专弘禅宗佛友 199056542 专修专弘密宗佛友 199056752 专修专弘戒除邪淫2群 576232577

佛学在线北京佛友3群 466594896 佛学在线广东佛友3群 637540381 佛学在线广州佛友群 245301657 佛学在线深圳佛友群 294098315

佛学在线上海佛友2群 614689968 佛学在线江苏佛友2群 561435373 佛学在线浙江佛友2群 646381755 佛学在线四川佛友2群 646820005

佛学在线湖北佛友2群 646384632 佛学在线江西佛友群 162047821 佛学在线福建佛友2群 646835346 佛学在线安徽佛友2群 646835633

佛学在线陕西佛友 50924655 佛学在线内蒙古佛友群 77311820 佛学在线湖南佛友群 46126571 佛学在线河南佛友 104744816

佛学在线广西佛友群 255720627 佛学在线西藏佛友 184176521 佛学在线青海佛友 195413357 佛学在线贵州佛友群 299260241

佛学在线成都佛友2群 576236859 佛学在线河北佛友2群 646860677 佛学在线海南佛友2群 476444313 佛学在线天津佛友2群 574468768

佛学在线重庆佛友2群 563676964 佛学在线山东佛友2群 478118367 佛学在线云南佛友2群 433672273 佛学在线甘肃佛友2群 576276322

佛学在线新疆佛友 105250631 佛学在线新疆佛友2群 581624685 佛学在线辽宁佛友群 180560552 佛学在线辽宁佛友2群 511757454

佛学在线宁夏佛友 195413598 佛学在线宁夏佛友2群 582273055 佛学在线山西佛友2群 646825541 佛学在线山西佛友2群 576877281

佛学在线黑龙江佛友群 298154449 佛学在线黑龙江佛友2群 478816324 佛学在线吉林佛友群 115847889 专修专弘禅宗佛友2群 478654358

佛学在线寺院佛堂 156778485 佛学在线佛品厂商 276567695 佛学在线迎请大藏经 646860273 佛学在线大藏经编委 199738348

以下为满员群,请勿加入! 以下为满员群,请勿加入! 以下为满员群,请勿加入! 以下为满员群,请勿加入!

佛学在线超级群01群 153531235 佛学在线北京佛友 250943440 佛学在线上海佛友 250943514 佛学在线广东佛友群 256616109

佛学在线超级群02群 107338379 佛学在线江苏佛友 250943549 佛学在线四川佛友群 291151875 佛学在线湖北佛友群 274993268

佛学在线经书流通群 122428165 佛学在线佛教论坛 122424410 佛学在线山西佛友群 142168532 佛学在线法物流通群 118374100

佛学在线福建佛友群 147831339 佛学在线安徽佛友群 297918727 佛学在线成都佛友群 299549838 佛学在线河北佛友群 117026351

 
扫描下图关注网站公众号 扫描下图关注站长微信号 扫描下图微信支付 扫描下图支付宝支付
佛学在线网站公众号 佛学在线网站 微信支付 支付宝支付
佛学在线网站 www.foxue.org 站长手机/微信:13879746478 微信帐户:黄富财 支付宝帐户:黄富财

敬请互相转告,并转发好友或朋友圈或公众号等为祈,共同一起弘扬佛法,利乐有情!

  

  

回顶部